Algemene voorwaarden

Beter Intiem is een dienst van Eveline Stallaart Sexual Health (ESSH), gevestigd te Amsterdam, KvK 34377337. Op het gebruik van de website www.beterintiem.nl en de daarbij behorende producten en diensten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met de volgende betekenissen gebruikt:

1.1. “Aanbieder”: verwijst naar het bedrijf Eveline Stallaart Sexual Health (ESSH) van seksuoloog Eveline Stallaart, die het online zelfhulp programma “Beter Intiem” aanbiedt.

1.2. “Programma”: verwijst naar het online zelfhulp programma “Beter Intiem”, inclusief de inhoud, video’s, opdrachten en alle gerelateerde materialen die beschikbaar worden gesteld aan Gebruikers.

1.3. “Gebruiker”: verwijst naar een persoon die toegang heeft tot en gebruikmaakt van het Programma.

1.4. “Privacybeleid”: verwijst naar het privacybeleid van de Aanbieder, dat de behandeling van persoonlijke informatie van Gebruikers regelt en beschikbaar is op de website van het Programma.

1.5. “Auteursrechten”: verwijst naar de wettelijke bescherming van het intellectuele eigendom van de Aanbieder met betrekking tot de inhoud van het Programma, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtelijke werken, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten.

1.6. “Overmacht”: verwijst naar onvoorziene omstandigheden, zoals natuurrampen, oorlog, stakingen, technische storingen, of andere gebeurtenissen buiten de controle van de Aanbieder, die de uitvoering van verplichtingen onder deze voorwaarden vertragen of belemmeren.

Artikel 2: Toegang tot het Programma

2.1. Het Programma is bedoeld voor volwassenen (18 jaar of ouder) en is beschikbaar voor gebruik tegen betaling. Door betaling van de verschuldigde kosten, krijgt u gedurende één jaar toegang tot de inhoud van het Programma, inclusief online video’s en bijbehorende opdrachten. Na de periode van 1 jaar verloopt de toegang tot het Programma automatisch.

Artikel 3: Gebruiksrechten

3.1. De Aanbieder verleent u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de inhoud van het Programma te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. U mag de inhoud niet kopiëren, reproduceren, distribueren, wijzigen, vertalen, openbaar maken, uitvoeren, weergeven of afgeleide werken te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Aanbieder. Het delen met derden van inloggegevens tot het Programma is niet toegestaan. 

Artikel 4: Vertrouwelijkheid en Privacy

4.1. Uw privacy is belangrijk voor ons. De Aanbieder zal persoonlijke informatie die u verstrekt in overeenstemming met ons privacybeleid behandelen. Door gebruik te maken van het Programma, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in het privacybeleid.

Artikel 5: Betaling

5.1. U dient de verschuldigde kosten voor toegang tot het Programma te betalen via de aangeboden betaalmethoden, verzorgd door Mollie.

5.2 Toegang tot het Programma verloopt automatisch na 1 jaar, tenzij u eerder opzegt zoals beschreven in sectie 6.

Artikel 6: Opzegging en Restitutie

6.1. U kunt uw toegang tot het Programma op elk moment opzeggen door contact op te nemen met de Aanbieder. Er worden geen restituties verleend voor reeds betaalde kosten.

Artikel 7: Auteursrechten en Intellectueel Eigendom

7.1. Alle inhoud in het Programma, inclusief maar niet beperkt tot video’s, tekst, afbeeldingen, grafieken, en andere materialen, zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de Aanbieder. Het is niet toegestaan om de inhoud van het Programma te kopiëren, reproduceren, distribueren, wijzigen, vertalen, openbaar maken, uitvoeren, weergeven of afgeleide werken te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Aanbieder.

7.2. Eventuele geleden schade veroorzaakt door het wederrechtelijk delen van inlog-gegevens, teksten, video’s danwel ander materiaal behorende bij het Programma, zal worden verhaald op de overtreder en/of de Gebruiker.

7.3. Als het vermoeden bestaat dat inlog-gegevens worden gedeeld, of auteursrechten van het Programma worden geschonden, kan Aanbieder besluiten om eenzijdig en zonder verdere opgaaf van redenen besluiten toegang tot het Programma (tijdelijk) stop te zetten. Er wordt in voorkomende gevallen geen restitutie verleend voor reeds betaalde kosten.

Artikel 8: Disclaimer

8.1. Het Programma is bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Het is geen vervanging voor professioneel medisch of psychologisch advies. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde zorgverlener voor specifieke gezondheids- of medische kwesties.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en beperking daarvan

9.1. De Aanbieder streeft ernaar om nauwkeurige en nuttige informatie te verstrekken, maar kan geen garantie geven voor specifieke resultaten. Het gebruik van het Programma is op eigen risico.

9.2. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van het Programma, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, inkomsten of winst, of enige andere vorm van financiële of persoonlijke schade.

Artikel 10: Overmacht

10.1. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van haar verplichtingen onder deze voorwaarden als gevolg van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlog, stakingen, technische storingen, of andere onvoorziene omstandigheden.

Artikel 11: Toepasselijk Recht en Geschillen

11.1. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Amsterdam.

Artikel 12: Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

12.1. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze website gepubliceerd en zijn van kracht vanaf de datum van publicatie.

Artikel 13: Contactinformatie

13.1. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met de Aanbieder op beterintiem [at] essh [punt] nl.

Door gebruik te maken van het Programma en/of de website www.beterintiem.nl, erkent u dat u deze algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen en dat u akkoord gaat met de hierin uiteengezette voorwaarden.

(Datum laatste wijziging: 17-09-2023)